NYA UPPDATERINGAR

Kallelse till årsmöte/stämma 2024

Ausås bygdegårdsförening kallar sina medlemmar till ordinarie stämma/årsmöte i Bygdegården.

Torsdagen den 29 februari klockan 18:30

Efter stämman bjuder föreningen på en enklare förtäring (anmälan krävs dock).

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari.

Dagordning

§1                  Val av mötesordförande samt mötessekreterare

§2                  Val av 2 justeringspersoner

§3                  Fastställande av dagordningen

§4                  Fastställande av röstlängd

§5                  Godkännande av kallelse

§6                  Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna året

§7                  Revisorernas berättelse

§8                  Fråga om faställande av resultat och balansräkning samt disposition av det årets resultat

§9                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10                Presentation av budget och verksamhetsplan för 2024

§11                Beslut om

  1. Antal ledamöter samt ersättare i styrelsen
  2. Mandatperiod
  3. Eventuell ersättning till styrelsen m.fl.

§12                Val av ordförande i föreningen

§13                Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare

§14                Val av revisorer och ersättare

§15                Val av valberedning

§16                Beslut om eventuelle regler och belopp för nästkommande (2024) års medlemsavgift

§17                Till årsmötet inkomna motioner

§18                Mötet avslutas

Väl mött