Kallelse till årsmöte/stämma 2024

 

 

Ausås bygdegårdsförening kallar sina medlemmar till ordinarie stämma/årsmöte i Bygdegården.

 

Torsdagen den 29 februari klockan 18:30

 

 

Efter stämman bjuder föreningen på en enklare förtäring (anmälan krävs dock).

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari.

 

 

 

Dagordning

 

 • 1 Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 • 2 Val av 2 justeringspersoner
 • 3 Fastställande av dagordningen
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Godkännande av kallelse
 • 6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna året
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Fråga om faställande av resultat och balansräkning samt disposition av det årets resultat
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Presentation av budget och verksamhetsplan för 2024
 • 11 Beslut om
 1. Antal ledamöter samt ersättare i styrelsen
 2. Mandatperiod
 3. Eventuell ersättning till styrelsen m.fl.
 • 12 Val av ordförande i föreningen
 • 13 Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
 • 14 Val av revisorer och ersättare
 • 15 Val av valberedning
 • 16 Beslut om eventuelle regler och belopp för nästkommande (2024) års medlemsavgift
 • 17 Till årsmötet inkomna motioner
 • 18 Mötet avslutas

 

Väl mött